Appliance House – Home & Kitchen Appliance Store, Milton, Ontario